Sieradzkie Centrum Kultury

wysoki kontrast | Wielkość

-A +A
p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

przetargi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

SCK-ZP/2/3/2012 Sieradz , dnia 18 kwietnia 2012 roku


Sieradzkie Centrum informuje, iż po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania realizowanego pod nazwą – „PRZEBUDOWA AMFITEATRU W SIERADZU”, na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) unieważnia postępowanie przetargowe na zadanie pn. „PRZEBUDOWA AMFITEATRU W SIERADZU” w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych- tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania.

UZASADNIENIE W dniu 16.04.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu, ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „PRZEBUDOWA AMFITEATRU W SIERADZU”
W imieniu Zamawiającego, zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu nr 3/2012 z dnia 27 marca 2012 r., przewodniczący Komisji Przetargowej - zgodnie z art. 86 ustawy prawo zamówień publicznych:
-bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 390.400,00 zł. ( w oparciu o środki z Urzędu Miasta w Sieradzu i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100)
-przedstawił stan otwieranych kopert
-podał nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców
-przedstawił informacje dotyczące ceny
-przedstawił informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia
-przedstawił informacje dotyczące okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Oferty zostały złożone w terminie. Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia ofert.

Wykaz ofert:

  • Oferta nr 1

„RAD-BUD” Radosław Koziński97-500 Radomsko, ul. Krakowska 123
Cena: 818.282,10 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa  10/100 złotych
Okres gwarancji: 5 lat , rękojmia na wady fizyczne na okres 36 miesięcy
Termin wykonania: 31.07.2012 rok
Wykonawca akceptuje warunki płatności podane przez zamawiającego.

  • Oferta nr 2 

GRAFIT SP. Z O.O.
98-200 Sieradz, ul. Zachodnia 19
Cena: 885.341,07 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden 07/100 złotych).
Okres gwarancji: 5 lat, rękojmia na wady fizyczne na okres 36 miesięcy
Termin wykonania: 31.07.2012 r.
Wykonawca akceptuje warunki płatności podane przez zamawiającego.

W czynnościach otwarcia ofert udział brali:

1. Jolanta Stabrawa – przewodnicząca
2. Danuta Skonka – sekretarz
3. Anita Gudaś – członek
4. Wykonawcy wg załączonej listy

Po przeprowadzeniu w/w czynności Komisja Przetargowa przystąpiła do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez Wykonawców – uznając że oferta firmy Oferta nr 1„RAD-BUD” Radosław Koziński97-500 Radomsko, ul. Krakowska 123, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie zawiera (kosztorysów ofertowych) a tym samym prawidłowo wyliczonej ceny zgodnie z opisem SIWZ .
Zgodnie z SIWZ Cena oferty powinna być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych. Przy zastosowaniu następujących założeń :
a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót załączonych do SIWZ,
b) ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w przedmiarze muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją,
c) nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych jak i do ogólnej ceny,
d) dopuszcza się zmiany w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.

Za ważną i podlegająca ocenie została uznana oferta firmy : GRAFIT SP. Z O.O.
98-200 Sieradz, ul. Zachodnia 19. Na podstawie kryterium cena 100% oferta ta została uznana za najkorzystniejszą jednak przekraczającą kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCK-ZP/1/03/2012 Sieradz 26 marca 2012 roku

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający Sieradzkie Centrum Kultury , ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz,
w dniu 26 marca 2012r na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
z późniejszymi zmianami), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na : Przebudowę Amfiteatru w Sieradzu.


Przetarg nr 2 SCK-ZP/2/03/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury , ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 43 8223819, faks 43 8271006.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót budowlanych związanych z przeprowadzeniem prac budowlano montażowych na obiekcie w szczególności: - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne i fundamentowe, - konstrukcje żelbetowe i stalowe, - konstrukcja dachu, - wykonanie podłoży i posadzek. W ramach zamówienia przewidziano: -wykonanie zadaszenia części widowni -wykonanie docieplenia stropu nad pomieszczeniami zlokalizowanymi pod sceną -wykonanie przebudowy barierek sceny -przebudowa zadaszenia nad sceną polegająca na wydłużeniu zasięgu zadaszenia wraz z zabezpieczeniem farbą antykorozyjną Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz przetargowa składająca się z projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego..

UWAGA!!! Pełny tekst ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w pliku Ogłoszenie - Przetarg 2

Pliki do pobrania:

UWAGA !!!!!!!!

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Odbyło się u nas:

18 Maja 2024

KINO TEATR

17 Maja 2024

KINO TEATR

16 Maja 2024

KINO TEATR

Newsletter

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Rozwiń/zwiń okno Facebook