Sieradzkie Centrum Kultury

wysoki kontrast | Wielkość

-A +A
p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

REGULAMIN NEWSLETTERA

REGULAMIN NEWSLETTERA SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

1.      „Regulamin” - niniejszy „Regulamin Newslettera Sieradzkiego Centrum Kultury”.

2.      „Administrator” - Sieradzkie Centrum Kultury z siedzibą w Sieradzu (98-200), przy ulicy Dominikańskiej 19, NIP 827-10-00-476. REGON 005260154.

3.      „Newsletter” – informacja w formie wiadomości e-mail, zawierająca bieżącą podaną przez Administratora informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

4.      „Użytkownik” - osoba zamawiająca Newsletter i korzystająca z usługi dostarczania Newslettera.

5.      „Usługa” - usługa polegająca na wysyłaniu przez Administratora w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej Newslettera na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 1. Postanowienia ogólne

 2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków świadczenia przez Administratora Usługi.

 3. Postanowienia Regulaminu pozostają bez wpływu na przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie dozwolonego użytku (w szczególności dozwolonego użytku osobistego), tj. nie mogą ich naruszać ani ograniczać.

 4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 5. Usługa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat

  1. Usługa Newsletter
  2. Umowa o świadczenie usługi Newsletter, zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza pozwalającego subskrybować Newsletter z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem ,,Chcę otrzymywać Newsletter”.
  3. Formularz subskrypcji usługi Newsletter wypełnia się poprzez :
   1. podanie adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter,
   2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celu przesyłania Newslettera,
   3. kliknięcie przycisku ,,Chcę otrzymywać Newsletter”.
   4. Warunkiem ukończenia procesu zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu wypełniania formularza subskrypcji usługi Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
   5. Po ukończeniu procedury subskrypcji Użytkownik otrzymuje na wskazany adres email wiadomość mailową od Administratora, stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter drogą elektroniczną i zawierającą w treści link pozwalający aktywować Usługę Newsletter.
   6. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
   7. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter, klikając na odpowiedni link znajdujący się u dołu każdego z przesłanych Newsletterów.
   8. Administrator może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter i zaprzestać świadczenia usługi Newsletter w terminie 14 dni od dnia poinformowania o tym Użytkowników.
    1. Ochrona danych osobowych
    2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, tj. Sieradzkie Centrum Kultury z siedzibą w Sieradzu (98-200), przy ulicy Dominikańskiej 19, NIP 827-10-00-476. REGON 005260154. Administrator jest administratorem danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
    3. W przypadku zapisania się na Newsletter Użytkownik udziela Administratorowi zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO) na wykorzystanie swojego adresu mailowego w celu przesyłania Newslettera. Dane przechowywane są do czasu rezygnacji z usługi Newslettera.
    4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług przez Administratora.
    5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
    6. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda – Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
    7. Administrator gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów.
    8. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    9. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie danych  osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
    10. W przypadku dalszych pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych (inspektorod [at] scksieradz.pl).
    11. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi własnymi.
     1. Postępowanie reklamacyjne
     2. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać drogą elektroniczną na adres info [at] scksieradz.pl lub na piśmie na adres Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska 19,

98-200 Sieradz.

 1. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, a odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.

 3. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
  2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
  3. W przypadku, gdy Użytkownik korzystający z Usługi nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączące go z Administratorem umowy o świadczenie usług, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: info [at] scksieradz.pl.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
  6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usługi rozstrzygane przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.
  7. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres info [at] scksieradz.pl
  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2020 rok

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieradzkie Centrum Kultury z siedzibą w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 19 (dalej SCK) w celu przesyłania informacji na temat wydarzeń odbywających się w Sieradzkim Centrum Kultury.

Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej SCK.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sieradzkie Centrum Kultury w Sieradzu ul. Dominikańska 19 , 98-200 Sieradz e-mail: info [at] scksieradz.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  e-mail:  inspektorod [at] scksieradz.pl
 1. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji – Newslettera,  na temat wydarzeń odbywających się w Sieradzkim Centrum Kultury.
 2. W przypadku zapisania się na Newsletter  udziela Pani/Pan  Administratorowi zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO) na wykorzystanie swojego adresu mailowego w celu przesyłania Newslettera. Dane przechowywane są do czasu rezygnacji z usługi Newslettera.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług przez Administratora.
 4. Posiada Pani/Pan  prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda – ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 6. Administrator gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów.
 7. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych  osobowych dotyczących  narusza przepisy RODO.

Odbyło się u nas:

11 Lipca 2020

Koncert

04 Lipca 2020

MOTO KINO

30 Czerwca 2020

KONCERT ON-LINE

Newsletter

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Rozwiń/zwiń okno Facebook